logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Aktualności

Rozliczenie kosztów energii cieplnej

Rozliczenie kosztów energii cieplnej (centralnego ogrzewania i podgrzania wody) oraz ustalenie zaliczek na pokrycie tych kosztów.

 

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu ustalania zaliczek za media po rozliczonym okresie (rok 2021) uprzejmie informujemy, że:

1. Rozliczenie ww. kosztów jak i sposób ustalania zaliczek realizowany jest zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni regulaminem – link do dokumentu.

2. Przekazane Państwu rozliczenia zawierają załącznik (zestawienie tabelaryczne), w którym zawarte są wszystkie dane niezbędne do wyliczenia kosztu energii cieplnej przypadającego na m2 powierzchni lokalu oraz kosztu podgrzania 1m3 wody. Zgodnie z przyjętymi zasadami (regulaminem) w rozliczeniu znajdują się tylko koszty wynikające z dostawy energii cieplnej do danego budynku.

Wprowadzona przez Zarząd praktyka przekazywania do indywidualnych rozliczeń, także kalkulacji kosztów energii cieplnej całego budynku umożliwia Mieszkańcom sprawdzenie poprawności przyjętych do rozliczenia danych – jeśli Mieszkaniec jest zainteresowany głębszą analizą kosztów możemy przekazać dokumenty źródłowe/faktury za dostawę energii cieplnej do budynku (za dany okres rozliczeniowy), w celu osobistej weryfikacji poprawności wykonanej kalkulacji.

3. BŁĘDEM JEST PRZYJMOWANIE, ŻE ROZLICZENIE ROKU 2021 WYKONANO NA PODSTAWIE WPROWADZANYCH OD 01.05.2022 STAWEK ZALICZEKjest dokładnie odwrotnie, wprowadzony od 01.05.2022 poziom zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody ustalony jest na podstawie rozliczenia kosztów z 2021r. Kolejność działań to ustalenie kosztów minionego okresu rozliczeniowego (rok 2021) i w kolejnym kroku ustalenie stawek zaliczkowych na kolejny okres rozliczeniowy (rok 2022).

4. Spółdzielnia co miesiąc otrzymuje i opłaca faktury za dostawę energii cieplnej do naszych nieruchomości (każdy budynek ma swoje koszty). W idealnej sytuacji wpłaty Państwa zaliczek powinny pokryć comiesięczne faktury. Zawsze występują jednak różnice wynikające z ustalonych zaliczek i rzeczywistych kosztów – jeśli jest nadwyżka Państwa wpłat to przy rozliczeniu zwracamy nadpłatę, jeśli koszty były większe od zakładanych to musimy pobrać dopłatę. PAMIĘTAJMY, ŻE FAKTURY ZA ROZLICZANY OKRES ZOSTAŁY JUŻ OPŁACONE. PAŃSTWA ZALICZKI NA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ POKRYWAJĄ TYLKO KOSZTY TYCH MEDIÓW – SPÓŁDZIELNIA NIE MOŻE I NIE ROBI ŻADNYCH PRZESUNIĘĆ NA INNE CELE.

5. W związku z tym, że na poziom kosztów ma wpływ obowiązująca taryfa dostawcy i producenta energii cieplnej (jak wiemy koszty energii ciągle rosną – zwykle mamy dwie zmiany taryf w okresie rozliczeniowym) oraz warunki pogodowe (długa zima zdecydowanie podwyższa te koszty) to powinniśmy w zaliczkach uwzględniać powyższe zmienne. Nadmieniamy, że właśnie rok 2021 był specyficzny pod względem długości sezonu grzewczego, który obejmował cały majowy miesiąc. Nie bez znaczenie jest także zaliczkowanie tego okresu, tj. obowiązywanie przez okres 9 miesięcy stawek ustalonych w 2020r skorygowanych od 01.10.2021 po rozliczeniu 2020 roku.

....................................

W obowiązującym regulaminie mamy zapisy, które umożliwiają korektę stawek zgodnie z zmieniającą się taryfą dostawcy energii ale nie mamy uwzględnionego czynnika pogodowego (przy ustalaniu stawki na centralne ogrzewanie), natomiast przy ustalaniu stawki na podgrzanie wody w zasadzie nie mamy żadnej korekty – wyliczony koszt z poprzedniego okresu bez korekty staje się zaliczką w następnym okresie.

Dlatego warto zrewidować nasz regulamin (Zarząd będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o dokonanie takiej korekty) i przyjąć rozwiązanie polegające na ustalaniu stawek zaliczek z dodatkową „zakładką” np. dodatkowe 10% od kosztów wyliczonych w poprzednim okresie. Dzięki rozłożonej na cały rok nadpłacie mamy duże prawdopodobieństwo zmieszczenia się w realnych kosztach, nawet jeśli będziemy mieć kolejną podwyżkę od dostawcy energii lub długi okres grzewczy. Przy sprzyjających warunkach możliwe będą nadpłaty. Jeśli wystąpi nadwyżka zaliczek nad kosztami Spółdzielnia standardowo dokonuje ich zwrotu.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia stanowią odpowiedź na wiele pytań związanych z rozliczeniami. Zapewniamy, że rozliczamy tylko poniesione przez Spółdzielnię koszty. Załączone do rozliczeń kalkulacje wraz z udostępnionymi na życzenie fakturami umożliwiają weryfikację ustalonych stawek.

....................................